Zásady ochrany osobných údajov

FAQ

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právny rámec spracovania osobných údajov sa riadi:

 • Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, prijaté 27. apríla 2016 o  ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní  osobných  údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov (GDPR)
 • Zákonomč. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyplnením kontaktného formulára potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefón (ďalej ako „osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, a to spoločnosti Mgr. Barbora Mohrová –  HR&MOHR, sídlo: Pod Rovnicami 710/9, 841 04 Bratislava, IČO: 51 002 892, (ďalej ako „HR&MOHR“), ako prevádzkovateľovi.

Súhlas udeľujem na účel priameho kontaktu, ktorý zahŕňa informovanie o poskytovaní odborných poradenských služieb pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a sprostredkovanie zamestnania zo strany HR&MOHR. Som si vedomá/ý, že právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Beriem na vedomie, že sa pri spracúvaní osobných údajov neuplatňuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Tento súhlas udeľujem na dobu určitú až do jeho odvolania. 

Vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to nasledovným spôsobom: kedykoľvek a bezplatne prostredníctvom e-mailu: barbora(at)hr-mohr.sk. Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Taktiež prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bola/bol poučená/ý a som si vedomá/ý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a to zahŕňajúc:

 • právo požadovať od HR&MOHR prístup k osobným údajom;
 • právo na informácie v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho
 • právo na opravu osobných údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a/alebo pri výkone verejnej moci zverenej alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje HR&MOHRako prevádzkovateľ a/alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré   si vyžadujú ochranu osobných údajov
 • právo, aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované rozhodovanie s výnimkou prípadu, že je preukázateľne nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a HR&MOHRako prevádzkovateľom alebo automatizované rozhodovanie je preukázateľne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo automatizované rozhodovanie je preukázateľne založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom také odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnených na  základe takého súhlasu pred jeho odvolaním
 • právo na prenosnosť osobných údajov; a taktiež
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Naspäť nahor