Psychodiagnostika

Dotazník

Moderný nástroj psychodiagnostického testovania v HR procesoch

Big Five (Veľká päťka):
Jedna z najznámejších psychodiagnostických metód, ktorá si všíma 5 osobnostných čŕt: Neurotizmus (pokojnosť, odolnosť, istota), Extraverzia (spoločenskosť, komunikáciu, spontánnosť), Otvorenosť (originálnosť, odvážnosť, liberálnosť), Prívetivosť (konvenčnosť, súcitnosť, sebeckosť), Svedomitosť (opatrnosť, spoľahlivosť, svedomitosť).
Podrobnosť tohto testového merania nám dokáže zistiť súvis osobného a pracovného profilu kandidáta.

Jungova koncepcia osobnosti
Poukazuje na črty osobnosti, ktoré  ovplyvňujú pracovný výkon a zvládanie stresu na pracovisku, spôsob pochopenia informácii, spôsob riešenia problémov, temperament osobnosti aj jej životný štýl.

UDO – Univerzálny dotazník osobnosti

Univerzálny dotazník osobnosti (UDO) je kombinovaný osobnostný dotazník, ktorý poskytuje rôzne druhy údajov, tak aby ten, kto sa rozhoduje, získal kvalifikované podklady pre rozhodovanie sa o ľuďoch.

Použitie UDO dotazníka je moderným nástrojom psychodiagnostického merania, ktorý vychádza z osobnostných vlastností človeka a môže nám poskytnúť predpoklad informácii, ako bude úspešný človek v práci, či má potenciál ku kariérnemu rastu, schopnosť viesť projekty vrátane tímu ľudí, ako zvládne tímovú spoluprácu, aká je zvládnuteľnosť tolerancie záťaže a iné.

Typ online testovania,

vybraný na základe špecifikácie pozície

Multifaktorový osobnostný profil
- Kariérny kompas
- Dotazník zvládania záťaže
- Tímový profil
- Manažérsky štýl
- Dotazník komunikačného štýlu
- Multifaktorový pracovný profil
- Test verbálnych zdatností
- Test abstraktného myslenia
- Test pozornosti
- Test obchodného profilu
a iné.

Naspäť nahor